• flag

Úhrada z veřejného zdravotního pojištění

Úhrada konopí pro léčebné použití z veřejného zdravotního pojištění je možná, a to na základě § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

SÚKL v Opatření obecné povahy OOP 02-2016 úhradu individuálně připravovaným léčivým přípravkům s obsahem konopí pro léčebné použití nepřiznal, jelikož při svém rozhodování vycházel z vyjádření a stanovisek odborných společností, ze zjištěných skutečností, z výsledků předložených a hodnocených studií, které nebyly dostatečné k tomu, aby přiznal vyšší úhradu individuálně připravovaným léčivým přípravků s obsahem kanabinoidů, tedy i konopí pro léčebné účely.

Nepřiznání úhrady však nebrání tomu, aby konopí pro léčebné použití bylo hrazeno na základě výše uvedeného paragrafu, jehož znění je následující:

"(1) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní služby jinak zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-li poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.

(2) S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je poskytnutí zdravotních služeb podle předchozího odstavce vázáno na předchozí souhlas revizního lékaře."

Doporučujeme proto pacientům, aby se v této věci obraceli na příslušnou zdravotní pojišťovnu.

 

OSAKL

Aktualizace dne: 3. 10. 2017