• flag

Povinnosti úspěšného uchazeče výběrového řízení na dodávku konopí pro léčebné použití

1. Smluvní zajištění kontrolní laboratoře dle zákona o léčivech, včetně zadání na certifikaci konopí pro léčebné použití:

 • K převodu konopí na SÚKL je potřeba doložit osvědčení o jakosti tohoto konopí (certifikát), který odpovídá požadavkům vyhlášky č. 236/2015 Sb. a je vydané kontrolní laboratoří, jejíž činnost je povolena podle § 69 zákona o léčivech.

2. Vlastní/smluvní zajištění výrobce léčivé látky s platným certifikátem SVP v rozsahu balení do primárního obalu:

 • Adjustace suroviny konopí po fyzikálním zpracování do obalových jednotek po 10,0 g náleží svým rozsahem pod certifikát Správné výrobní praxe pro výrobce léčivých látek dle § 70 zákona o léčivech v minimálním rozsahu balení (adjustace) do primárního obalu. 

3. Zajištění smluvních činností uchazeče (např. likvidace odpadů, analýza kvality vody, zajištění mikrobiální kvality konopí, atd.):

 • Veškeré smluvně zajišťované činnosti musí uchazeč prokázat předložením platných smluv. Jedná se zejména o tyto činnosti:
  • likvidace odpadů včetně likvidace rostlinného materiálu podle zákona o návykových látkách
  • analýza kvality vody, používané pro zavlažování
  • iradiace produktu konopí za účelem zajištění mikrobiální kvality

4. Zpracování všech ostatních náležitostí nezbytných pro účast ve VZ:

 • Veškeré náležitosti, které musí uchazeč zpracovat a předložit jsou popsány v zadávací dokumentaci k příslušné veřejné zakázce, včetně technických podmínek veřejné zakázky, zahrnujících Pravidla správné pěstitelské praxe (SPP)

5. Účast ve veřejné zakázce na dodávky konopí pro léčebné použití:

 • Účast formou zaslání elektronické nebo písemné nabídky způsobem uvedeným na webovém profilu zadavatele (SÚKL)

6. Nabídka nejnižší ceny za 1g konopí pro léčebné použití vypěstovaného, sklizeného, základně zpracovaného, baleného, uchovávaného, přepravovaného, fyz. zpracovaného, certifikovaného a adjustovaného po 10,0 g.

 

Schéma následných činností a jejich legislativních požadavků