• flag

Harmonogram zadávacího řízení, udělení licence k pěstování konopí pro léčebné použití a udělení povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky

1. Podání nabídky

 • Zadávací řízení probíhá v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
 • Licence může být udělena pouze dodavateli vybranému v zadávacím řízení. Součástí zadávacích podmínek jsou pro uchazeče závazná pravidla správné pěstitelské praxe, která jsou stanovena za účelem vypěstování konopí standardizovaným postupem vedoucím ke stálé kvalitě vypěstovaného konopí.
 • Nabídka do výběrového řízení se podává elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/SUKL zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek na nejméně 30 dnů od zahájení zadávacího řízení).

 

2. Průběh zadávacího řízení

 • Po provedeném hodnocení nabídek je vypracována zpráva o hodnocení nabídek, která je součástí  Oznámení o výběru dodavatele. Oznámení o výběru dodavatele je zadavatelem odesláno všem účastníkům  zadávacího řízení. Proti všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení lze v souladu se zákonem podat námitky.
 • Rámcovou dohodu s vybraným dodavatelem proto nesmí zadavatel v souladu s § 246 odst. 1 písm. a) zákona uzavřít před uplynutím zákonné lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo o výběru dodavatele. Lhůta pro podání námitek dle § 242 zákona činí   15 dnů.

 

3. Uzavření rámcové dohody se SÚKL

 • Zadavatel zpracuje dle § 217 zákona písemnou zprávu a zveřejní ji na profilu zadavatele nejpozději do 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení, tj. od podpisu rámcové dohody anebo od zrušení zadávacího řízení.

 

4. Účinnost uzavřené rámcové dohody

 • Rámcová dohoda uzavřená mezi zadavatelem a dodavatelem nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v informačním systému registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Ustanovení § 6 a 7 tohoto zákona nabyly účinnosti dne 1. 7. 2017.

 

5. Udělení licence k pěstování konopí pro léčebné použití (SÚKL)

 • Zadavatel vyrozumí vybraného dodavatele zadávacího řízení o tom, že má podat žádost na SÚKL o udělení licence.
 • Podáním žádosti je zahájeno správní řízení o udělení licence dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Vydání licence k pěstování konopí pro léčebné použití podléhá správnímu poplatku.
 • Při bezvadném podání žádosti a zaplacení správního poplatku skončí správní řízení pravomocným rozhodnutím o udělení licence.

 

6. Povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky (Inspektorát omamných a psychotropních látek Ministerstva zdravotnictví ČR)

 • Vybraný dodavatel zadávacího řízení musí dále získat povolení k zacházení s návykovými látkami podle zákona č.167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. Toto povolení uděluje ve správním řízení Inspektorát omamných a psychotropních látek Ministerstva zdravotnictví ČR. Teprve po získání licence a povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky může být s vybraným uchazečem uzavřena kupní smlouva v souladu s právními předpisy a rámcovou dohodou.

 

 

Poslední aktualizace údajů: 2. 8. 2017

OSAKL